PÅscere, rumicare

Una meditació plàstica i vivencial al voltant de l’ésser rumicant i l’altre.
Una confrontació de la intel·lectualitat amb el medi.